Heyelan Kamyonu Yuttu

Heyelana kapılan kamyon uçuruma yuvarlandı....

2:18
5:30
4:25
0:13
0:14