Nişaburek Ağır Semai (Yaprak Sayar)

Makam: Nişâburek / Usûl: Aksak Semâî / Beste: Enfî Hasan Ağa (1670 - 1729)

Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir
Ser verip uşşâk-ı zâr âlûde-hûn olmuş gelir
Çâre-sâz ol ey tabîb-î cân u dil bu hasteye
Kûyine dermân için zâr u zebun olmuş gelir

Günümüz Türkçesi'ne çevirisi:
Sanma ki o sevgilinin dudağı rengini kırmızı elbiseden almıştır
Hani inleyen âşıkları canlarını vererek kana bulanmış gibi görünürler ya
Ey can ve gönlün tabibi olan sevgili, bu hastaya çare bul
Bu hasta ki, senin bulunduğun yere derman için ağlayıp inleyerek gelir