KARMATE - SKAN MASKVAMA Nani

KARMATE - SKAN MASKVAMA (ALBÜM NANİ)

4:45
4:57
3:26
4:54
Karmate Nayino 7572 izleme
2:54
Bajar-Karmate - Golas 5542 izleme
2:29